Kort om Pedersborg Sogns Lokalhistoriske ArkivArkivets og foreningens historie

Pedersborg Sogns Lokalhistoriske Forening blev stiftet på en generalforsamling den 10. marts 1993 med det formål at udbrede kendskabet til lokalhistorie og folkekultur i Pedersborg Sogn (Pedersborg, Løng, Haverup og Borød).

Forud var etableret en lokalhistorisk arbejdsgruppe, der samledes i Pedersborg Sognegård 2 gange om måneden. Gruppen delagtiggjorde hinanden i materialer, beretninger, billeder og lignende fra Pedersborg området i den nære og lidt fjernere fortid.

Baggrunden for arbejdsgruppen var en lokalhistorisk foredragsrække, der første gang blev afholdt i foråret 1992 i menighedsrådsregi.

Muligheden for at afholde foredrag opstod med indvielse af Pedersborg Sognegård i præstegårdslængerne i 1990.

Interessen for de lokalhistoriske foredrag var overvældende og gav således anledning til etablering af omtalte arbejdsgruppe og stiftelsen af Pedersborg Sogns Lokalhistoriske Arkiv, der efterhånden overtog og videreførte foredragsrækken på 4 årlige foredrag.

Arbejdsgruppen og senere arkivet afholdt mindre udstillinger i sognegården, inden man indledte traditionen med lokalhistoriske udstillinger på Pedersborgdagen den 2. lørdag i august hvert år, nu skiftende lørdage i juni.

Det første år arrangeredes lokale byvandringer. Det udviklede sig til en årlig sommer- og en årlig efterårsudflugt.

Foreningens bestyrelse er ansvarlig for Pedersborg Sognearkiv, hvis formål det er at indsamle og registrere historisk materiale. Arkivet holder til i et lokale ved Pedersborghallen, der er sammenbygget med Pedersborg skole.

Foreningen har nedsat en arbejdsgruppe til arbejdet med arkivet. Samme arbejdsgruppe står for udstillingen på Pedersborgdagen. Foreningens første formand var Frederik Speggers. Han efterfulgtes i 1995 af Magny Andersen, som i 2007 afløstes af Per Thygesen-Poulsen.

Foreningen fejrede sit 10-års jubilæum på Pedersborg Skole i marts 2003.

Foreningen har nu lagt foredragene bag sig og har skiftet navn til Pedersborg sogns lokalhistoriske Arkiv. Foreningens hovedaktiviteter er nu at indsamle og registrere materiale fra Pedersborgs historie samt at afholde udstillinger.

Det er blevet en tradition med velbesøgte udstillinger på Pedersborgdagen. Den første store udstilling viste "Pedersborgmalerier". Blandt de følgende kan nævnes "Parnas i fortid og fremtid", "Hvidernes Kirker" og "Landsbyen Borød", ”Kirkestræde” og ”Industrihistorie i Pedersborg”.